palette
شرایط ثبت مقاله
راهنمای ورود به سامانه

قبلا نام کاربری و رمز عبور برای توسعه پایدار محیط جغرافیایی داشته اید؟
رفتن به صفحه ورود

آیا احتیاج به یک نام کاربری و رمز عبور دارید؟
به صفحه ثبت نام بروید.

جهت ارسال مقاله و اطلاع از وضعیت آن و ورود به سامانه لازم است، ثبت نام کنید..

راهنمای نویسندگان

 

راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقاله در فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی

 

فصلنامه "توسعه پایدار محیط جغرافیایی " یافته‌های علمی را باهدف ترویج، توسعه، ارتقاء و تقاضا- محوری تحقیقات مختلف در حوزه علوم جغرافیایی و  در حوزه‌های مرتبط منتشر می‌نماید. مجله به‌صورت فصلنامه و به دو زبان فارسی و انگلیسی بوده و خلاصه مقاله‌های فارسی به زبان انگلیسی نیز منتشرمی‌شود. محورهای راهبردی پذیرش مقاله در فصل‌نامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی به شرح زیر است:

1-    تبیین و واکاوی رابطه انسان با طبیعت و تأثیر آن بر برنامه‌ریزی شهری/روستایی پایدار؛

2-    رویکردهای نظری در توسعه پایدار شهری و روستایی؛

3-    رویکردها و پژوهش‌های نظری در برنامه‌ریزی فضایی راهبردی؛

4-    رویکردها و پژوهش‌های نظری/عملی در هیدرولوژی و اقلیم‌شناسی و ژئومورفولوژی؛

5-    پژوهش‌های کاربردی در مورد الگوها و شاخص‌های توسعه شهری/روستایی پایدار؛

6-    پژوهش‌های کاربردی در زمینه کاربست فناوری‌های نوین سازگار با محیط‌زیست شهری؛

7-    پژوهش‌های کاربردی در حمل‌ونقلدرون‌شهری/جاده‌ای پایدار؛

8-    پژوهش‌های کاربردی در توسعه صنعت گردشگری پایدار شهری/روستایی؛

9-    رویکردها و پژوهش‌های نظری/عملی در زمینه آموزش دانش پایداری؛

10-   پژوهش‌های کاربردی در حوزهجغرافیا ومدیریت شهری؛

11-   پژوهش‌های کاربردی و بنیادین در خصوص مخاطرات محیطی؛

12-   پژوهش‌های کاربردی و بنیادین در کشاورزی پایدار و امنیت غذایی؛

13-   تحلیل‌های اجتماعی و اقتصادی در برنامه‌ریزی پایدار شهری و روستایی؛

14-   آینده‌پژوهی در ارتباط با پایداری اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و نهادی.

از نویسندگان و پژوهشگران گرامی تقاضا می‌شود برای جلوگیری از تأخیر در داوری مقالات و انتشار به‌موقع آن در نشریه، پیش از ارسال مقاله به نکات ذیل توجه فرمایند.

  •  مقاله باید حاصل پژوهش‌های علمی معتبر در موضوع‌های جغرافیای طبیعی و انسانی و حوزه‌های مرتبط با رویکرد توسعة پایدار باشد.
  • مقاله قبل از ارسال برای فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی نباید به طور همزمان برای بررسی و چاپ به نشریه دیگری ارسال شده و یا در نشریه دیگری به چاپ رسیده باشد.
  • نوآوری مقاله در بخش چکیده فارسی ودیگربخش‌های مقاله تبیین شده باشد.
  • مقاله‌دریافتی در صورت پذیرش یا رد، بازگردانده نخواهد شد.
  • فصلنامه در رد، اصلاح یا ویرایش مقاله آزاد است.
  • مسئولیت صحت محتوای مقاله و حفظ حقوق دیگران بر عهده نویسنده مسئول آن است.
  • در صورت پذیرفته شدن مقاله، دو نسخه از شماره‌هایی که مقاله در آن چاپ شده است برای نویسنده مسئول و یک نسخه نیز برای هر یک از نویسندگان مقاله به نشانی نویسنده مسئول ارسال خواهد شد.
  • تمامی حقوق نشر برای فصل نامه ونویسندگان مقاله‌های چاپ شده، محفوظ است

ساختار مقاله باید به شرح زیر تنظیم و ارسال شود:

راهنمای تدوین مقاله

نویسنده عهده‌دار مکاتبات، فایل اصلی مقاله را از طریق ثبت نام در سایت مجله ارسال نماید. حداکثر تعداد صفحات مقاله با جدول‌، نمودار، عکس ونقشه نیز 18 (حداکثر 6000 کلمه) صفحه است. ساختار تدوین مقالات پژوهشی در دو فایل جداگانه "مشخصات نویسندگان " و "مقاله" به شرح زیر است.

الف) فایل اسامی نویسنده(گان) مقاله

- عنوان مقاله (فارسی و انگلیسی)

- نام، نام خانوادگی، رتبة علمی و نام مؤسسه یا محل اشتغال نویسنده یا نویسندگان به فارسی و انگلیسی ذکرگردد. نویسندة عهده‌دار مکاتبات با ستاره مشخص شود.

- نشانی کامل نویسندة عهده‌دار مکاتبات شامل: نشانی پستی، شمارة تلفن همراه و ثابت، شمارة دورنگار و نشانی پست الکترونیکی به فارسی و انگلیسی ذکر شود.

ب) فایل مقاله

در فایل مقاله هیچ نوع اطلاعاتی از مشخصات نویسندگان یا نشانی و دیگر مشخصات آن‌ها ذکر نشود. این امر در کلیه فایل‌ها و نام فایل مقاله نیز رعایت شود.

- عنوان مقاله به فارسی

کل پژوهش را تحت پوشش قرار دهد؛ تکراری نباشد؛ بیش از حد طولانی نباشد؛بدون ابهام و نارسایی بوده و خطابی یا شعرگونه نباشد.

- چکیدة فارسی

چکیدة فارسی، خلاصه‌ای گویا از محتویات مقاله است و حداکثر در 250 کلمه در یکپاراگراف به‌گونه‌ایتدوین می‌شود که تصویری از مقاله را برای خواننده ایجاد کند. چکیده شامل تعریف مسئله، ضرورت تحقیق، کارهای انجام‌شده، روش تحقیق و نوآوری، داده‌های مورد استفاده و تجزیه‌وتحلیل نتایج به‌دست آمده است. در چکیده از ذکر هرگونه مرجعی خودداری ‌شود.

- کلیدواژه فارسی

نویسنده باید مباحث مهم خود را به صورت تک واژه جستجو نشان دهد. واژه‌های کلیدی حداکثر شامل 5 کلمه است.

- عنوان انگلیسی

عنوان انگلیسی مقاله باید ترجمة دقیق عنوان فارسی مقاله باشد.

- چکیدة انگلیسی

چکیدة انگلیسی مقاله در یک صفحه تنظیم می‌گردد و لازم است ترجمة عینی مطالب چکیدة فارسی باشد. این بخش برای دستیابی به مقاله از طریق پایگاه‌های اطلاعات علمی اهمیت دارد و تنظیم مناسب آن می‌تواند معرف مقاله به زبان انگلیسی باشد.

- کلیدواژه انگلیسی

کلمات کلیدی می‌توانند ترجمة کلمات فارسی و یا دیگر کلمات مناسب برای جست‌وجوی مقاله باشند.

- مقدمه

مدخل مقاله و کلام نویسنده است که به شرح مسئله می‌پردازد. طرح مسئله، اهمیت و ضرورت موضوع مطروحه، اهداف، سوابق تحقیق، سؤال‌ها و فرضیه‌ها، روش تحقیق و مراحل آن، معرفی متغیرها و شاخص‌ها، محدوده تحقیق نیز دارای اهمیت است.

- مبانی نظری و پیشینه تحقیق

این بخش جامع و دربرگیرندۀ ادبیات جهانی موجود در خصوص موضوع پژوهش بوده و بیان مختصری از آنچه در مقاله گزارش می‌شود. علاوه براین مرزهای علمی موجود را درنوردیده و یا نوآوری خاص نسبت به پژوهش‌های پیشین ارائه نماید.

- مواد و روش تحقیق

1- دربرگیرندة محدوده وقلمروپژوهش؛ 2- روش تحقیق ومراحل آن (روش تحقیق، جامعه آماری،روش نمونه‌گیری، حجم نمونه وروش تعیین آن،ابزار گردآوری داده‌ها و اعتبارسنجی آن‌ها)؛ 3- معرفی متغیرها و شاخص‌ها؛ 5- کاربرد روش‌ها و فنون. 

- یافته‌ها

ارائه نتایج دقیق یافته‌های مهم با رعایت اصول علمی و با استفاده از جداول و نمودارهای لازم انجام پذیرد.

- بحث ونتیجه گیری

شامل آثار و اهمیت یافته‌های پژوهش و یافته‌های پژوهش‌های مشابه دیگر با تأکید بر مغایرت‌ها و علل آن، توضیح قابلیت تعمیم‌پذیری و کاربرد علمی یافته‌ها و ارائه رهنمودهای لازم برای ادامه پژوهش در ارتباط با موضوع، نتیجه‌گیری و توصیه‌ها و پیشنهادهای احتمالی است.

 

- سپاسگزاری

تشکر و قدردانی از سازمان تأمین‌کنندة داده و یا هر نوع تسهیلات در پیشبرد مطالعة حاضر، در این بخش انجام می‌گیرد. چنانچه مخارج مالی پژوهش یا تهیة مقاله از سوی مؤسسه‌ای تأمین شده باشد، نام مؤسسه در پایان مقاله در قسمت تشکر و قدردانی پیش از فهرست منابع درج شود. تشکر نویسندگان یک مقاله از یکدیگر مرسوم نیست.

- نحوه ارجاعات:

منابع و مآخذ به صورت درون متنی و همچنین در پایان مقاله ذکر شوند.

الف) در داخل متن: شیوه ارجاع در داخل مقاله باید به سبک APA باشد و منابع مورد استناد درداخل متن با ذکر  نام‌خانوادگی، سال انتشار آورده شود؛ مانند: (صرافی، 1386).

برای منبعی با دو نویسنده به صورت: (سعیدی و عزیزپور، 1388)، (Appleyard, 1972&Lintell). درصورتی‌که بیش از دو نویسنده بود: (صرافی و دیگران، 1393) یا  (Timperio and at el, 2004)

ب) در انتهای مقاله: ارائه منابع و مأخذ انتهای مقاله بر اساس حروف الفبا بایستی به صورت نمونه‌های زیر ارائه شود:

برای کتاب: نام‌خانوادگی، حرف اول نام نویسنده یا نویسندگان،. سال انتشار. عنوان کتاب، شماره جلد، نام ناشر، نوبت چاپ، محل انتشار، تعداد صفحات.

نمونه فارسی کتاب:

- صرافی، م.، 1383. مبانی برنامه‌ریزی توسعه منطقه ای، انتشارات سازمان برنامه و بودجه.، چاپ اول، تهران، 250 ص.

نمونه انگلیسی کتاب:

- Gakenheimer, R., 1978. The Automobile and the Environment: An InternationalPerspective, MIT Press, Cambridge, MA, 120 p.

برای نشریه: نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده یا نویسندگان. سال انتشار. «عنوان مقاله»، نام نشریه، دوره، صفحات.

نمونه فارسی نشریه:

- ضیاء توانا، م.ح. و امیر انتخابی، ش.، 1386. «روند تبدیل روستا به شهر و پیامدهای آن در شهرستان تالش»، مجله جغرافیا و توسعه، سال پنجم، شماره 10، ص 107-129.

نمونه انگلیسی نشریه:

- Busche, D.  and B. Sponholz. (1992). “Morphological and micro morphological aspects of the  sandstone karst of eastern Niger”. Journal of Geomorphology., v. 85, p. 1-18.

- در صورت استفاده از منابع اینترنتی، علاوه بر رعایت روش ذکر منبع که توضیح داده شد، نشانی اینترنتی منبع نیز در ادامه آورده شود و سپس داخل پرانتز تاریخ مراجعه اینترنتی قید شود. مانند نمونه بیاورید:

https://www.amar.org.ir/ (1392/3/1)

- جدول‌ها و شکل‌ها

اطلاعات جداول نبایدبه صورت شکل ویا نمودار درمقاله آورده شوند. شماره و عنوان دربالای جدول ذکر گردد. در صورت اخذ جداول و شکل‌ها از منابع دیگر، ذکر منبع در زیر جداول و شکل‌ها به صورت وسط چین الزامی است.

هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به خود باشد، چنانچه تمام ارقام جدول دارای واحد یکسان باشند، می‎توان واحد را در عنوان جدول ذکر نمود.

توضیحات اضافی عنوان و متن جدول، به‌صورت زیرنویس ارائه گردد.

شکل‌ها و نمودارهای مقاله حتماً اصل و دارای کیفیت مطلوب و به صورت سیاه‌وسفید و رنگی باشند. فایل اصلی شکل‌ها (تحت Excel، Word) و با دقت dpi 600 ارائه گردد. عکس‎ها باید واضح، خوانا، دارای مقیاس و با کیفیت مناسب و مطلوب (300 تا 500 dpi) در یکی از فرمت‌های gif, jpg, tif, تهیه شده باشند. اندازه قلم‌ها خصوصاً در مورد منحنی‌ها (Legend) به گونه‌ای انتخاب شوند که پس از کوچک شدن مقیاس شکل برای چاپ نیز خوانا باشد.

 

- فرمول‌نویسی

 فرمول‌ها می‌بایست به‌صورت ریاضی و با علائم اختصاری نوشته شوند و در زیر هر فرمول تمامی علائم اختصاری و یا متغیرها معرفی گردند. برای نام‌بردن از فرمول‌ها از واژة رابطه استفاده شده و به‌ترتیب ظاهرشدن در متن مقاله شماره‌گذاری شوند. لازم است تمامی رابطه‌ها شماره‌گذاری شوند و شمارة آن‌ها در سمت راست‌شان به‌صورت "رابطه 1)" نوشته شود. از نوشتن تکراری رابطه خودداری و هر جا که لازم است شمارة آن ذکر شود.

- نوع و اندازه قلم نگارش و حروف‌چینی به شرح زیر است:

* فایل مقاله به صورت Word و به همراه یک نسخه با فرمت PDF.

* تورفتگی سطر اول چکیده  با عمق 5 میلیمتر و با بهره‌گیری از تنظیمات پاراگراف.

* سایز کاغذ A4 و دو ستونه، با حاشیه 3 سانتیمتر از چپ و راست و 3 سانتیمتر از بالا و پایین، با فاصله یک سانتیمتر میان دو ستون.

 

نام بخش

نوع قلم

اندازه

عنوان مقاله

بی نازنین سیاه

16

نام و عنوان نویسندگان

بی نازنین نازک

13

عنوان بخش

بی نازنین سیاه

13

زیر بخش

بی نازنین سیاه

12

متن چکیده فارسی

بی نازنین نازک

11

متن چکیده انگلیسی

Times New Roman

11

متن مقاله

بی نازنین  نازک

2

زیرنویس شکل و نمودار و تصویر

بی نازنین  سیاه

10

سر نویس جدول

بی نازنین  سیاه

10

منابع و مأخذ (فارسی)

بی نازنین  نازک

11

منابع و مأخذ (انگلیسی)

Times New Roman

10

مأخذ زیر جداول و تصاویر

بی نازنین  نازک

10

 

شیوه داوری مقاله:

مقاله تنها با طی کردن مراحل داوری به چاپ خواهد رسید. در صورت رعایت چارچوب مورد نظر توسعة پایدار محیط جغرافیایی، مقاله با حذف مشخصات نویسنده یا نویسندگان برای دو داور ارسال خواهد شد. در صورت ارائه نظر مشترک از سوی 2 داور مبتنی بر تأیید، رد یا اصلاح، همان نظر ملاک عمل خواهد بود؛ در صورت تفاوت نظر داوران، داور سوم ملاک تصمیم‌گیری درباره مقاله خواهد بود.

 

 

مقررات ارسال مقاله

به عنوان قسمتی از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک لیست زیر را چک نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن علامت بزنند.

  • مقاله طبق اصول مقاله نویسی و مرجع نگاری که در راهنمای نویسندگان وجود دارد، نگارش شده است و مقررات مربوط به تضاد منافع و حریم خصوصی را رعایت کرده ام.
متن حفظ حریم خصوصی

نام‌ها و ایمیل‌های وارد شده در این سایت فقط به منظور بیان شده در سامانه بکار می رود و در دسترس هیچ شخص یا سازمان دیگری قرار نخواهد گرفت.